Polityka prywatności

§ 1

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Spółka uesa Polska Sp. z o.o. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez uesa Polska Sp. z o.o. w celu prowadzenia statutowej działalności firmy. a także w celach marketingowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Użytkownik korzystając ze strony internetowej uesa Polska Sp. z o.o. nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.


§ 2

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.


§ 3

Użytkownicy mają możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.


§ 4

Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.