Zakres stosowania informacji


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę jest uesa Polska Sp z o.o. z siedzibą ul. Traugutta 2, 68-300 Lubsko zwaną dalej FIRMĄ ma zastosowanie do danych otrzymanych: poprzez formularze elektroniczne, w ramach umów z klientami (tylko dane kontaktowe), oraz przez przedstawicieli w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych (np. w ramach spotkań lub korespondencji biznesowej, w ramach konferencji lub innych eventów, targów, przetargów, negocjacji, przekazania kontaktu, wizytówki, itp.). Dane mogą być pozyskiwane, otrzymywane bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą.

 

Informacja nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych pracowników, kandydatów do pracy, ani danych powierzonych do przetwarzania w ramach umowy powierzenia.

Administrator i dane kontaktowe

Administratorem Pani/a danych osobowych jest uesa Polska Sp z o.o. z siedzibą ul. Traugutta 2, 68-300 Lubsko. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się Administratorem Danych, e-mail centrala@uesa.pl

 

Źródło i zakres przetwarzania danych

Następujące dane będą przetwarzane:

 1. Dane osobowe - zebrane w celu realizacji umowy, zamówienia lub wystawienia faktury zgodnie z 6 ust. 1 pkt b) RODO. Dane będą przetwarzane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.
 2. Kontakty teleinformatyczne - zebrane w celach kontaktów biznesowych zgodnie z 6 ust. 1 pkt f) RODO. Dane będą przetwarzane  do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

W okresie przetwarzania przedstawiciele FIRMY  mogą skontaktować się z Panią/Panem, w celu przedstawienia oferty, zaproszenia na spotkanie lub w ramach innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać sporadycznie informacje dotyczącą produktów, usług lub działalności naszej FIRMY oraz inne informacje mające związek z obszarami działalności.
     W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele naszej FIRMY mogą także skontaktować się z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.
Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

 

Przekazywanie danych

 1. Dane kontaktowe przechowywane są w siedzibie i na sprzęcie FIRMY, jednak są dostępne zdalnie dla przedstawicieli handlowych zatrudnionych poza siedzibą.
 2. Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi FIRMA podejmują współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych oraz działań marketingowych.
 3. W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, FIRMA stosują odpowiednie zabezpieczenia poprzez standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy (zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt c) i d) RODO).

Zapytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych i sposobu uzyskania kopii standardowych klauzul ochrony danych prosimy kierować zgodnie
z informacjami podanymi w części „Administrator i dane kontaktowe”.

 

Skutki nie podania danych

W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli firmy w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.

W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego z naszą firmą – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

Uprawnienia

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do :

 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
 7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w części „Administrator i dane kontaktowe”.

Zwracamy uwagę na to, że: